آموزش مهندسی مخزن ۱ ـ بخش اول (خواص سنگ مخزن)

آموزش مهندسی مخزن ۱ ـ بخش اول (خواص سنگ مخزن)

06 / 05 / 1395 | مهندسی مخزن ۱ | 63 بازدید | 0 دیدگاه

این درس از مهندسی مخزن ۱ با ورود به مبانی خواص سنگ مخزن و مطرح کردن موضوعاتی مانند ترشوندگی سنگ، کشش سطحی و فشار موئینگی سعی دارد مخاطب را با مفاهیم اساسی فیزیکی در محیط مخزن آشنا کند.

ادامه

آموزش مهندسی مخزن ۱ ـ بخش اول

آموزش مهندسی مخزن ۱ ـ بخش اول

30 / 04 / 1395 | مهندسی مخزن ۱ | 40 بازدید | 0 دیدگاه

در این سری آموزش قرار است مباحث مهندسی مخزن از پایه آموزش داده شده و به شکلی سیستماتیک وارد موضوعات تخصصی مهندسی مخزن ۱ خواهیم شد

ادامه