دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی موضوعی شانگهای که به تازگی منتشر شده است رتبه های قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند. این رتبه بندی که بر اساس تعداد و تاثیر تولیدات علمی در هر حوزه انجام می گیرد برای دومین سال پیاپی است که به این شکل منتشر می شود. در ادامه دانشگاه های برتر ایران در سه حوزه مهندسی معدن، مهندسی شیمی و مهندسی انرژی آورده شده است.

مهندسی معدن: دانشگاه تهران (30) - دانشگاه آزاد (33) - دانشگاه امیرکبیر (45) - دانشگاه صنعتی اصفهان (51-75) - دانشگاه باهنرکرمان (51-75) - دانشگاه تربیت مدرس (51-75) - دانشگاه صنعتی شاهرود (51-75)

مهندسی شیمی: دانشگاه آزاد (26) - دانشگاه تهران (51-75) - دانشگاه امیرکبیر (51-75) - دانشگاه شریف (76-100)

علوم انرژی: دانشگاه آزاد (101-150) - دانشگاه شریف (201-300) - دانشگاه تهران (201 - 300)