قسمت های مختلف تاج چاه:

  • Base Flange
  • Side valve
  • Bottom Master Valve
  • Top Master valve
  • Dip valve
  • Surface Safety Valve(2SV)

همان طور که در شکل زیر مشخص است، این تاج چاه از نوع r-type می‌باشد و چاه به وسیله شیر ایمنی درون چاهی (3SV) و شیر ایمنی سطحی (2SV) تحت کنترل قرار دارد. مهمترین اجزای تاج چاه در شکل مشخص شده است.