عملیات تعویض surface safety valve همواره با جداسازی قسمت فوقانی x-mass tree از بالای top master valve آغاز می‌گردد. پس از نصب 2sv جدید ابتدا عملیات pressure test و پس از آن باز و بسته کردن 2sv انجام می‌گیرد.

برای تست فشار از Pump Truck استفاده گردید.

Pump Truck

در ابتدا برای اطمینان از حفظ فشار و عدم وجود نشتی در لوله‌های pump truck آنها را مورد تست فشار قرار داده و پس از حصول اطمینان، لوله‌ها از قسمت kill line به x-mass tree متصل می‌گرند. سپس در هر مرحله سیستم تحت فشار قرار گرفته و پس از ایجاد اطمینان شیر بعدی باز و مجموعه مجددا تحت فشار قرار می‌گیرد. بدین ترتیب از عدم وجود leakage و حفظ فشار توسط مجموعه اطمینان حاصل می‌گردد.

Pump truck lines

Pressure Monitoring tools

عملیات باز و بست 2sv
پس از تعویض 2sv برای اطمینان از عملکرد صحیح آن را یک بار باز و بسته می‌کنند. برای بستن 2sv فشار روغن اعمال شده در پشت سر stem با استفاده از پمپ هیدرولیک دستی تخلیه می‌شود و همزمان cap موجود باز میگردد، پس از خروج کامل stem مجددا برای باز کردن 2sv روغن توسط پمپ دستی به پشت stem تزریق می‌گردد.

عملیات باز و بست 2SV