مرکز دانلود نفت آکادمی

سیمان کاری از جمله عملیات اساسی هر پروژه حفاری محسوب می شود. استفاده از ترکیب سیمان مناسب و همچنین انتخاب روش سیمان کاری بهینه نقش مهمی در موفقیت عملیات سیمان کاری دارد. کتاب "رویه ها و تکنلوژی سیمان کاری" که نسبتا حجم کمی هم دارد با رویکردی عملیاتی تجهیزات و روش های مختلف سیمان کاری و انواع آن را توضیح می دهد. از دیگر مباحث مورد اشاره در کتاب مشکلات مربوط به انواع روش های سیمان کاری و تحلیل دلایل آن است.

سال انتشار 1993
110 صفحه
حجم فایل 7 MB