مرکز دانلود نفت آکادمی

اختصاصی نفت آکادمی

کتاب تد بایروم، یکی از جدیدترین عناوین منتشر شده در زمینه لوله جداری و طراحی لوله جداری است. نویسنده در این کتاب می کوشد تا خواننده بدون نیاز به راهنمایی استاد یا مدرس، به خوبی با بحث لوله جداری و طراحی آن آشنا شده و با کمترین پیش زمینه و دانش قبلی به این حیطه وارد شود. لحن نویسنده نسبتاً گرم و صمیمی بوده و این امر مطالعه کتاب "طراحی لوله جداری" تد بایروم را راحت تر می کند.

سال انتشار 2015
439 صفحه
حجم فایل 4.5 MB