مرکز دانلود نفت آکادمی

 خوشبختانه (یا متاسفانه) در زمینه مکانیک سیالات کتاب های زیادی وجود دارند که هر یک به نوبه خود از حجم زیادی برخوردار هستند. این امر از این حیث خوب است که در هر موضوع می توان از توضیحات کتب مختلف استفاده کرد ولیکن در عین حال این سر در گمی را به وجود می آورد که کدام کتاب برای مطالعه در زمینه مکانیک سیالات به خصوص برای مسائل مهندسی نفت مناسب تر است. کتاب "مکانیک سیالات برای مهندسین نفت" با توجه به همین نکته تالیف شده است و سعی می کند با رویکرد سیستماتیک از مبانی تا مسائل واقعی مباحث مکانیک سیالات در مهندسی نفت را توصیف کند. البته کتاب در مقایسه با عناوین شناخته شده تر این حوزه مثل کتاب وایت یا کتاب سنجل شاید به اندازه کافی قوی نباشد و در برخی مواقع نبود توضیحات اضافی باعث ایجاد ابهام شود ولی همان طور که گفته شد ارزش اصلی این کتاب در نگاه مهندسی نفت بوده که به طور حتم مطالعه آن برای دانشجویان این رشته خالی از لطف نخواهد بود.

سال انتشار 1993
400 صفحه
حجم فایل 13 MB