مرکز دانلود نفت آکادمی

هندبوک مهندسی مخازن تألیف طارق احمد استاد دانشگاه مونتانا یکی از رفرنس‌های اصلی رشته مهندسی نفت گرایش مخازن می‌باشد. این کتاب لحنی ساده، شیوا و روان دارد و درک مطالب تخصصی آن احتیاج به پیشنیاز خاصی ندارد. نسخه حاضر ویرایش چهارم این کتاب است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد و در آن فصلی مربوط به مبانی مهندسی مخازن ترکدار به انتهای کتاب اضافه شده است

سال انتشار 2010

1452‌ صفحه

حجم فایل 15.6 MB