مرکز دانلود نفت آکادمی

مخازن شکاف‌دار رفتار منحصر بفرد جریانی دارند. از همین رو آنالیز چاه‌آزمایی آنها هم تفاوت‌هایی با مخازن عادی دارد. کتاب «آنالیز چاه‌آزمایی برای ارزیابی مخازن شکاف‌دار» نوشته دا پرات به طور خاص به تحلیل چاه‌آزمایی برای این مخازن پرداخته است. کتاب کم حجم ولی پر بار است. با توجه به اینکه اکثر مخازن نفت خاورمیانه و کشور عزیزمان ایران هم از نوع مخازن شکافدار است برای مهندس نفت ایرانی لازم است در هر حیطه از علوم مهندسی نفت، اطلاعات دقیق و جامعی از شاخه مخازن شکاف‌دار آن حیطه داشته باشد. 

سال انتشار 1990
221 صفحه
حجم فایل 7.51 MB