مرکز دانلود نفت آکادمی

جامع‌ترین کتاب ازدیاد برداشت نفت بدون شک کتاب گرین و ویلهایت است. این کتاب مشتمل بر مبانی ازدیاد برداشت، بررسی پدیده جابه‌جایی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک سیال در محیط متخلخل مخزن، انواع جابه‌جایی‌های امتزاج ناپذیر و امتزاج‌پذیر سیالات در محیط مخزن، مبحث بسیار مهم موبیلیتی سیالات و ازدیاد برداشت‌های شیمیایی و حرارتی است. تقریبا اساس هر آنچه در EOR مطرح است در این کتاب گنجانده شده و رفرنسی ضروری در حیطه ازدیاد برداشت نفت است. توصیه اکید به دانشجویان لیسانس و نیز ارشد مهندسی نفت مطالعه کامل و جامع و دقیق این کتاب است چرا که دید بسیار قوی و کاربردی در مهندسی مخزن به شما خواهد داد.

سال انتشار 1998
545 صفحه
حجم فایل 32.6 MB