مرکز دانلود نفت آکادمی

اساس تمام پدیده‌های زمین‌شناسی ساختمانی تنش و کرنش (stress & strain) است. این دو موضوع در اصل از علم مکانیک مواد آمده‌اند و در دروس مقاومت مصالح در رشته‌های مهندسی به تفصیل مورد بحث و مداقه قرار می‌گیرند. مع‌الوصف به مباحث تنش و کرنش در کورس‌های مهندسی نفت آنچنان که باید و شاید اهمیت داده نمی‌شود و این کاستی همواره باعث بدفهمی زنجیروار بسیاری از مطالب مهم در زمین‌شناسی ساختمانی می‌شود. کتاب حاضر یک منبع خوب برای جبران این خلأ است. زمین‌شناسان و مهندسان نفتی که به دنبال گسترش اطلاعات خود در زمینه استرس و استرین هستند می‌توانند با مراجعه به این کتاب پاسخ پرسش‌های خود را یافته و ابهامات احتمالی را مرتفع کنند.

سال انتشار 1976
342 صفحه
حجم فایل 5.97 MB