مرکز دانلود نفت آکادمی

ورکبوک (workbook) مهندسی حفاری شرکت Baker Hughes در حقیقت کتابی فراتر از یک راهنما یا کتاب تمرین بوده و به خوبی نکات برجسته سرفصل های مختلف مهندسی حفاری را در قالب مثال ها و تمرین های کاربردی آموزش می دهد.  هدف از این کتاب آشنایی افراد شاغل در حوزه حفاری با تئوری ها و مبانی مورد استفاده در حفاری چاه است. همان طور که در پیش گفتار ورکبوک گفته شده، خواندن یک منبع جامع (مثل کتاب اپلاید) در کنار این کتاب توصیه می شود. 

سال انتشار 1995
410 صفحه
حجم فایل 6.3 MB