کتاب جریان دوفازی بگز و بریل منبع اصلی جریان دوفازی و مکانیک سیالات دوفازی است. کتاب "اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی" دکتر وطنی نیز در حقیقت برگردان فارسی بخش های اصلی کتاب بریل و بگز می باشد. 

سال انتشار 1991

640 صفحه

حجم فایل 22 MB