مرکز دانلود نفت آکادمی

این کتاب کاربردی، درک کمی از پروسه سیلابزنی و کاربردهای مهندسی این روش ازدیاد برداشت فراهم می کند. کتاب مباحث مختلف من جمله تخمین نرخ تزریق آب، نرخ تولید نفت، نسبت آب به نفت تولیدی و تولید تجمعی در زمان های مختلف در آینده پروژه را در بر می گیرد. در بخش ضمیمه کتاب نیز محاسبات و فرمول های ریاضی مفید و روش به دست آوردن آن ها همراه با مثال های محسباتی ارائه شده است.

سال انتشار 1997
242 صفحه
حجم فايل 9.6 MB