آموزش مهندسی مخزن ۱ ـ بخش اول (خواص سنگ مخزن)

ترشوندگی
ترشوندگی تمایل یک سیال به پخش شدن روی یک سطح جامد یا چسبیدن به آن در حضور دیگر سیالات امتزاج ناپذیر با آن است. تمایل به پخش شدن با اندازه‌گیری زاویه تماس سطح جامد - مایع بیان می‌شود که زاویه تماس نامیده (θ) و همیـشه از سمت مایع به جامد اندازه‌گیری می‌شود.

به عنوان مثال در شکل بالا سه قطره جيوه، آب و نفت در سطح شيشه گسترده شده که جيوه به صورت کره، نفت به صورت نيم کره و آب در سطح شيشه پخش شده است.

اندازه زاويه تماس با خاصيت ترشوندگی نسبت معکوس دارند در واقع با افزايش زاويه تماس خاصيت ترشوندگی کاهش پيدا مي‌کند. زاويه تماس بين 0 تا 60 درجه در بيشتر منابع به عنوان فاز(سیال) تر و از 60 تا 90 درجه فاز(سیال) تری ميانه و بيشتر از 90 درجه  فاز(سیال) غيرتر معرفی مي‌شوند.

خاصیت ترشوندگی سنگ‌های مخزن نسبت به سیالات اهمیتی خاص دارد زیرا توزیع این سیالات در محیط متخلخل تابعی از خاصیت ترشوندگی است. فاز تر به اشغال منافذ کوچکتر سنگ و فاز غیر تر به اشغال منافذ باز تر تمایل دارد.