آموزش برنامه نویسی VBA اکسل – انواع داده

در این مطلب به بررسی انواع داده می پردازیم. اگرچه در VBA نوع داده های مختلف متنوعی از قبیل Date (تاریخ)، Byte (عدد صحیح بین 0 تا 255)، Long (عدد صحیح بزرگ بین -2147483648 تا 2147483647) و ... وجود دارد در مهندسی نفت که بیشتر متغیرها پیوسته هستند نوع داده اعشار (Double) پرکاربردتر است. مثلا برای دبی جریان نفت یا فشار ته چاهی و غیره. برای تعریف یک متغیر در VBA از دو کلمه کلیدی Dim و As استفاده می کنیم. مثلاً