عملکرد چاه افقی در حالت پایدار

مدل های زیادی برای توصیف عملکرد چاه های افقی در حالت جریان پایدار (steady state) ارائه شده اند که در این مقاله به بررسی دو مدل مهم Joshi و Furui می پردازیم.


مدل Joshi

این مدل یکی از قدیمی ترین مدل های توصیف عملکرد چاه های افقی محسوب می شود (البته مدل Borisov و همچنین Giger قدیمی تر هستند). برای درک بهتر این مدل یک فضای سه بعدی را در نظر بگیرید که با محورهای مختصات x، yو z مشخص می شود. Joshi مدل خود را بر اساس ترکیب جریان در دو صفحه x-y و y-z در نظر گرفت.