انواع تکمیل چاه و ضریب پوسته – بخش اول

تکمیل چاه های نفت و گاز به طرق مختلف انجام می گیرد و برای هر نوع تکمیل می توان ضریب پوسته خاص آن را تعریف کرد. انواع متداول تکمیل چاه عبارتند از:

Open-hole completion

Cased and perforated completion

Slotted or perforated liner completion

Gravel pack completion

شکل زیر شماتیک این چهار نوع تکمیل چاه را برای یک چاه افقی نشان می دهد

 

هر نوع تکمیل چاه که باعث محدود کردن مسیر جریان و تغییر آن از حالت کاملاً شعاعی شود می تواند اثر پوسته مکانیکی در پی داشته باشد که طبعاً بر عملکرد چاه تاثیر خواهد داشت. بنابراین می توان گفت تمام انواع تکمیل چاه به غیر از حالت بدون آسیب openhole می تواند تولید را محدود کند. فاکتور دیگر که باید در مطالعه عملکرد تکمیل چاه بررسی کرد، وجود آسیب سازند در ناحیه اطراف چاه است که می تواند به همراه اثر تکمیل بر جریان، ضریب پوسته های خیلی بالایی را ایجاد کند و متعاقباً بهره دهی را کاهش دهد.