انواع تکمیل چاه و ضریب پوسته – بخش دوم

در مطلب قبلی ضریب اسکین مربوط به تکمیل چاه با جداری و مشبک کاری (Cased perforated) را بررسی کردیم. همان طور که اشاره شد علاوه بر تاثیر خود تکمیل بر جریان بایستی تاثیر ادغام آسیب سازند در ناحیه اطراف چاه با اثر تکمیل را هم در نظر بگیریم. توجه کنید که اثر ادغام شده این دو پدیده صرفاً جمع ساده اثرها نبوده و مقدار آن می تواند خیلی بیشتر از حاصل جمع ساده باشد.

در این حالت برای محاسبه اثر پوسته ترکیبی از مدل پیشنهادی Karakas و Tariq استفاده می کنیم

 

به عبارت دیگر اگر طول مشبک کاری تا خارج ناحیه آسیب ادامه داشته باشد بایستی طول مشبک و عمق چاه اصلاح شده را به کار برد که به صورت زیر به دست می آید

 

با استفاده از متغیرهای بالا مقادیر SH، Swb و SV با توجه به روابطی که قبلا بررسی کردیم محاسبه می شود.


تکمیل Perforated Liner یا Slotted Liner

در این نوع تکمیل اگر slot ها یا مشبک ها پلاگ شوند یا آسیب در ناحیه نزدیک چاه باشد، ضریب اسکین بسیار بالایی ایجاد می شود. شکل زیر آرایش های مختلف slot ها را نشان می دهد

 

همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است جریان در slotها به صورت شعاعی همگرا می شود