هیدرولیک حفاری – بخش اول: محاسبه فشار در شرایط استاتیک

محاسبه فشار هیدرواستاتیک سیال حفاری در شرایطی که سیال و رشته حفاری حرکتی ندارند یکی از ساده ترین مباحث هیدرولیک حفاری محسوب می شود. در حالت پایه که سیال تراکم ناپذیر بوده (مثل brine) رابطه زیر به سادگی فشار استاتیک را به دست می دهد

 

در این رابطه عموماً فشار سطح صفر در نظر گرفته می شود (فشار gauge) مگر آنکه در مسئله خلاف آن گفته شده باشد. 

اما در حالتی که سیال تراکم پذیر باشد محاسبات کمی پیچیده تر شده چراکه دانسیته گاز (سیال تراکم پذیر) با عمق عوض می شود. برای این منظور رفتار سیال با معادله گاز حقیقی تخمین زده می شود